-

https://my-quadrocopter.ru/reviews/kvadrokopter-dlya-cheloveka/


. 74


.. . --> .

: «»


:


: .. . --> . , . --> .. .

: .. . --> . , . --> .. .


:


.. . --> .

. --> .. .
.. .. . . .

. . ,. .

. . .

. . . .

.

.

.

. , . . .. . .

.

. . .

. 33

. 19

.

. 5

. ,. ... 6

.

. ..

. 28

.

.

. ..

. . .

.

.

.

.

.

..,. .

.. .

.. 65

.

.. .

.

. 1.. ,. .

. 5

.

. 19

. 33

. ,. .

.

. . .. ,. . .

.

.

.

. . . .

.

. . ,. .

. . . ... .