-

https://my-quadrocopter.ru/problems/mozhno-li-zapuskat-kvadrokopter-v-gorode/


. 200


.. --> .. .

: «»


:


: .. --> .. . , .. . --> ..


:


.. --> .. .

.. . --> ..
....

.

, 5

-

, 43

.-

.

. ..

- ,47

...

.

.

.

.

.

- , 26

,.

., .

.,.

.

.

.

...

..

. 35.,

.. . ,

.. . ,

. ,

.. 35

.

.

..

..

.

.

.

.

.

.,

.

, ..

,.

- , 26

.

.

.

.

.

...

- ,47

. ..

.

.

, 43, 5

. ,. .

...

.

...

..